Селищний голова

Гадяцький Олександр Іванович

— Райгородоцький селищний голова.

Народився  30 жовтня 1959 року в селищі Райгородок Донецької області.. Освіта – вища. Громадянин України.

Освіта та служба в армії:
1966-1976 рр. – навчався у Райгородоцькій загальноосвітній школі (нині –  Райгородоцька ЗОШ I –III cтупеней

1976-1979 рр. – навчався у Слов’янському сільськогосподарському технікумі  на відділенні « Механізація сільськогосподарського виробництва», де одержав спеціальність  техніка – механіка.

1979-1981 рр. – проходив службу у  лавах Збройних сил СРСР м. Чернівці в учбовій дивізії артилерійського  полку.

1981 – 1987 рр., навчався в м. Москві в Університеті ордена Дружби народів імені Патріса Лумумби, одержав спеціальність за фахом  « вчений агроном»

Трудова діяльність:
Березень 1987- червень 1987 рр. – бригадир  тракторно – польової  бригади радгоспу ім. Т.Г.Шевченко

Червень1987 -1992рр. —  голова  виконкому Райгородоцької селищної ради народних депутатів

1992р. — призначений першим заступником голови Слов’янської державної адміністрації.

1994 р.- заступник голови по виконавчій работі Слов’янської районної  ради народних депутатів.

1996 – 2001 рр. — директор приватного підприємства « Сєва ».

2001 – 2002 рр. — директор ТОВ «Пульсар ».

16.04.2002р. — обраний на посаду селищного голови Райгородоцької селищної ради.

26.03.2006 р. —  обраний на посаду селищного  голови.

11.11.2010 р. —   обраний на посаду селищного  голови.

10.11.15 р.     —  обраний на посаду селищного  голови.

Сім’я:
Одружений. Дружина – Гадяцька Ольга Михайлівна  – завідуюча по господарчій частині дошкільного закладу.

Має двох доньок – Жарикова ( Гадяцька) Ганна Олександрівна,1983 року народження,

Гадяцька Юлія Олександрівна. 1986 року народження

ukraina

 

Повноваження  селищного голови

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування», селищний голова має такі повноваження:

 1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
 2. організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
 3. підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
 4. вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
 5. вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;
 6. вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;
 7. здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
 8. скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
 9. забезпечує підготовку на розгляд ради проектів программ соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
 10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
 11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
 12. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму ради, її виконавчого комітету;
 13. є розпорядником бюджетних, коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;
 14. представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 15. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
 16. укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;
 17. веде особистий прийом громадян;
 18. забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
 19. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
 20. видає розпорядження у межах своїх повноважень;

Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

Декларація про доходи

Роз’яснення щодо порядку оприлюднення відомостей зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Законом України “Про засади запобігання та протидії корупції” визначено, що суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня подати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – декларація) за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Статтею 1 Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції” (далі – Закон) визначено, що суб’єкти декларування – особи, зазначені в пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, які зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Частина 2 статті 12 Закону визначає, що відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік … сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом розміщення на офіційних веб – сайтах або опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування.

Відповідні відомості, розміщенні на офіційних веб – сайтах державних органів та органів місцевого самоврядування, оприлюднюються на термін не менше одного року.

Пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента” від 11 січня 2012 року N 16 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 року N 868, від 4 вересня 2013 року N 706) визначено, що відомості, зазначені в декларації, оформленій за формою і в порядку, що встановлені Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, передбачених абзацом другим частини другої статті 12 зазначеного Закону.

Зокрема, оприлюдненню підлягають:

— загальні відомості про декларанта – прізвище, ім’я та по батькові;

— посада декларанта, ступінь зв’язку, прізвище та ініціали членів сім’ї декларанта;

— відомості про доходи одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні та з джерел за межами України декларантом та членами його сім’ї;

— відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та членів його сім’ї;

— відомості про транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та членів його сім’ї;

— відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта та членів його сім’ї;

— відомості про фінансові зобов’язання декларанта та членів його сім’ї.

Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають.

ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДОХОДИ ПОСАДОВИХ ОСІБ

РАЙГОРОДОЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ЗА 2015 РІК

(ВИТЯГ)

 Декларація про доходи

 Райгородоцького селищного голови

Гадяцького  Олександра Івановича

Відповідно до Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік загальна сума сукупного доходу Райгородоцького селищного голови

Гадяцького  Олександра Івановича:

становила 134092,22 грн., з них: заробітна плата – 132192,22 грн., інші види доходів -1900,00 грн

Володіє земельною ділянкою, загальною площею 20 000 кв. м, 1/3 частиною житлового будинку, загальною площею, 14,5 кв. м.

Має у власності транспортний засіб: Мопед HONDA LEAD NH 50W, 2000 року випуску.

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї становила 32185.80 грн., з них: заробітна плата – 32185.80

Члени сім’ї у власності мають: 1/3 частину житлового будинку, загальною площею, 14,5 кв. м.,

квартиру, загальною площею, 74,9 кв.м.

______________________________________________________

Декларація про доходи секретаря Райгородоцької селищної ради

Удовиченко Валерія Леонідовича

Відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік загальна сума сукупного доходу секретаря  Райгородоцької селищної  ради Удовиченко Валерія Леонідовича  становила 156897 грн., з них: заробітна плата – 116459 грн., матеріальна допомога – 35350,0 грн., інші види доходів – 5088,0 грн.

Володіє земельною ділянкою загальною площею 24263 кв. м, житловим будинком, загальною площею 120,9  кв. м.

У власності має

 Автомобіль ВАЗ,1984 року випуску, Hyundai i30 2012 року випуску,мотоцикл ІЖ -718,1991р.в.

_____________________________________________________

Декларація про доходи заступника Райгородоцького селищного голови

 Осипенко Олени Анатоліївни

Відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік загальна сума сукупного доходу  заступника Райгородоцького селищного голови

 Осипенко Олени Анатоліївни

 становила 107702,00 грн., з них: заробітна плата – 107702,00 грн.

 Має у власності :

квартиру, загальною площею, 52,0 кв.м.